Dostosowanie klatek schodowych do aktualnych przepisów pożarowych
Na polskim rynku mieszkaniowym dominuje budownictwo sprzed 1990 roku, kiedy to wymagania przeciwpożarowe nie były sprecyzowane. Wiele zmian w zakresie ochrony pożarowej wprowadziło dopiero aktualnie obowiązujące Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Nadal nie wszystkie budynki spełniają wymagania…